# 配置说明 [短信设置](Duan%20Xin%20She%20Zhi.html) [运费设置](Yun%20Fei%20She%20Zhi.html) [物流配置](Wu%20Liu%20Pei%20Zhi.html) [小票打印配置](Xiao%20Piao%20Da%20Yin%20Pei%20Zhi.html) [文件上传配置](Wen%20Jian%20Shang%20Chuan%20Pei%20Zhi.html)