# 常见问题 [客服消息开启长链接问题](Ke%20Fu%20Xiao%20Xi%20Kai%20Qi%20Chang%20Lian%20Jie%20Wen%20Ti.html) [长连接无法链接](Chang%20Lian%20Jie%20Wu%20Fa%20Lian%20Jie.html) [公众号重复无限刷新登陆](Gong%20Zhong%20Hao%20Zhong%20Fu%20Wu%20Xian%20Shua%20Xin%20Deng%20Lu.html) [配置了小程序订阅消息不生效](Pei%20Zhi%20Le%20Xiao%20Cheng%20Xu%20Ding%20Yue%20Xiao%20Xi%20Bu%20Sheng%20Xiao.html) [windows下点击workerman.bat文件闪退](windowsXia%20Dian%20Ji%20workerman.batWen%20Jian%20Shan%20Tui.html) [多项目部署Socket链接失败](Duo%20Xiang%20Mu%20Bu%20Shu%20SocketLian%20Jie%20Shi%20Bai.html) [小程序订阅消息](Xiao%20Cheng%20Xu%20Ding%20Yue%20Xiao%20Xi.html)